Loading color scheme

Algemene voorwaarden individuele begeleiding

Op de individuele begeleiding van AguaMarijn zijn algemene voorwaarden van toepassing

Commitment

Als praktijk voor integratieve psychotherapie/hypnotherapie zet AguaMarijn haar beste kunnen in om de begeleiding tot een succes te maken. Van de kant van de cliënt wordt commitment verwacht. Dat wil zeggen eigen inzet en betrokkenheid bij het eigen proces en bij het begeleidingstraject. Om de noodzakelijke vertrouwensband te waarborgen nemen begeleider en cliënt beiden zorgvuldigheid naar elkaar toe in acht (in verband met het nakomen van afspraken en dergelijke).

Vertrouwelijkheid

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken, testen en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld de huisarts.

AguaMarijn doet haar best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens en er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens. Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

  • • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar      een  andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming;
  • • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;
  • • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
  • • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen of de boekhouder de aangifte kan doen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik jou eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen. Hierop kan alleen een uitzondering worden gemaakt bij een wettelijke verplichting informatie te verschaffen of in het kader van een klacht tucht procedure. In geval van minderjarige cliënten wordt de verkregen informatie, in overleg, met de ouders besproken.

Ook het dossier dat wordt bijgehouden is vertrouwelijk en voor eigen gebruik. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Het betreffen de volgende gegevens:

  • Jouw naam, adres en woonplaats;
  • Jouw geboortedatum;
  • de datum van de behandeling;
  • een korte omschrijving van de behandeling, zoals ‘consult hypnotherapie’;
  • de kosten van het consult. 

Rechten

Je hebt het recht om jouw toestemming voor het verwerken van jouw gegevens in te trekken. AguaMarijn zal jouw gegevens daarna niet meer verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van uw toestemming die plaatsvond vóór deze intrekking.

Daarnaast heb je als cliënt het recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Je kunt een schriftelijk inzageverzoek indienen om een afspraak hiervoor te maken.

Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je AguaMarijn schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je het recht op het wissen van jouw persoonsgegevens en een recht op het beperken van de verwerking. Bovendien heb je het recht op het overdragen van of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen om een afspraak hiervoor te maken. Onder schriftelijk verzoek wordt verstaan per e-mail. Je kunt jouw verzoek e-mailen via info@aguamarijn.nl. Jouw verzoek zal binnen vier weken in behandeling worden genomen.

Evaluaties

Het regelmatig evalueren van het traject en het van beide kanten openlijk kunnen uitspreken en bespreken van eventuele onvrede, vragen of twijfels, maken wezenlijk deel uit van de begeleiding. Het uitgangspunt is immers gelijkwaardigheid en veiligheid.

Betaling

Je ontvangt na afloop van de sessie de factuur per e-mail. Het factuurbedrag dient binnen 8 dagen na factuurdatum te worden overgemaakt op het, op de factuur vermelde, bankrekeningnummer.

Het factuurbedrag kan ook contant worden afgerekend direct na afloop van elke sessie, bij voorkeur gepast. Er kan niet worden gepind. Biljetten van € 100,- of meer worden niet geaccepteerd. Als cliënt draag je zelf zorg voor declaratie bij de zorgverzekeraar.

Afzeggen afspraak

Afspraken kunnen tot 48 uur kosteloos worden afgezegd, bij voorkeur telefonisch (of sms: 06 15 34 24 97) of per mail (info@aguamarijn.nl). Afspraken die binnen 48 uur worden afgezegd en bij niet verschijnen, worden volledig in rekening gebracht.

Bij het niet doorgaan van een sessie van de zijde van AguaMarijn, ben je als cliënt uiteraard geen kosten verschuldigd. Bij het niet doorgaan van een sessie is AguaMarijn op geen enkele manier aansprakelijk voor eventueel geleden schade door jou als cliënt.

Verantwoordelijkheid

Jij als cliënt (bij minderjarige cliënten de ouders/verzorgers van de cliënt) blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de eigen geestelijke en lichamelijke gezondheid en de te nemen beslissingen daarover. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om AguaMarijn juist te informeren over alle zaken die de geestelijke en/of lichamelijke gezondheidstoestand van jou als cliënt betreffen en die van belang zouden kunnen zijn voor de inhoud van de sessies. Alle eventuele nadelige gevolgen, voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor eigen verantwoordelijkheid.

Klachtenregeling

AguaMarijn is geregistreerd lid van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten (NBVH), lidnummer 15018. In geval de begeleiding grond geeft voor een klacht, kan cliënt zich wenden tot de NBVH - Klacht over een therapeut - NBVH (hypnotherapie.nl). Tevens kan cliënt op de website van de NBVH terecht voor een uitgebreid overzicht van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden (www.hypnotherapie.nl). Tevens is AguaMarijn ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) en in het register van de S.C.A.G. (Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen). Hiermee voldoet AguaMarijn aan de voorwaarden van de WKKGZ (wet kwaliteit klachten geschillen zorg).